TH EN
A A A

สมาคมเนื้อสหรัฐฯดันมาตรการกฏหมายกำกับดูแลเนื้อเทียม พิทักษ์อุตสาหกรรมเนื้อวัว

6 กุมภาพันธ์ 2562   
                ในงานประชุมและการค้าประจำปีของ สมาคมผู้เลี้ยงวัวเนื้อสากล (NCBA) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ เมืองนิวออลีน NCBA มีประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อผู้เลี้ยงวัวสหรัฐคือ การอภิปรายเรื่อง”เนื้อปลอม”, การค้าและเปิดตลาด, แนวทางการบริโภค (Dietary Guideline) และ การปฏิรูปกฎระเบียบและนำไปปฏิบัติ
                จากการหารือระหว่าง NCBA กับ กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) ทำให้สามารถกำหนดขอบเขตเบื้องต้นสำหรับการผลิตเนื้อทางเลือกทดแทนปศุสัตว์ชนิดต่างๆ เช่น เนื้อที่ผลิตจากพืช  หรือเนื้อจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นต้น ซึ่ง NCBA จะผลักดันการกำหนดกรอบการกำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ และในส่วนของอุตสาหกรรมเนื้อวัวของสหรัฐ สมาคมจะเร่งผลักดันในการจัดทำความตกลงทวิภาคีกับญี่ปุ่น และการเปิดตลาดไปยัง จีน สหราชอาณาจักร รวมไปถึงสหภาพยุโรป
                สำหรับแนวทางการบริโภคจะมีการปรับปรุงเนื้อหาทุกๆ 5 ปีจากหน่วยงานของสหพันธ์ และผลักดันจุดเด่นด้านโภชนาการของเนื้อวัวต่อการบริโภคอาหารอย่างสมดุล โดยใช้ความน่าเชื่อถือด้านข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ประกอบ
                ทั้งนี้ ในส่วนของการปฏิรูปกฏระเบียบเพื่อผู้ผลิตเนื้อวัว แม้จะดำเนินการมากว่า 2 ปีแล้วก็ตาม แต่ NCBA คาดการณ์ว่ายังคงมีภาระอีกมากเพื่อตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ปัจจุบัน รวมไปถึงการดำเนินการของ Agriculture Improvement Act of 2018 ของสหรัฐ และการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนสำหรับความล่าช้าในการให้บริการด้านกฏหมายสำหรับผู้ประกอบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งเนื้อวัว
 
 
ที่มา : www.globalmeatnews.com สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?