TH EN
A A A

EU ขยายขอบเขต MRLs ยา paromomycin คลอบคลุมไข่สัตว์ปีก

4 กุมภาพันธ์ 2562   
                เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1967 อนุญาตให้ขยายขอบเขตการใช้ยา paromomycin ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะ (Anti-infectious agents/Antibiotics) ในไข่จากสัตว์ปีกทุกชนิด โดยได้กำหนดค่าตกค้างสูงสุดของยาดังกล่าวเพิ่มเติม ดังนี้
  - 500 µg/kg ในกล้ามเนื้อของสัตว์ที่ผลิตเพื่อการบริโภค
  - 1,500 µg/kg ในตับของสัตว์ที่ผลิตเพื่อการบริโภค โดยไม่รวมถึงปลา
  - 1,500 µg/kg ในไตของสัตว์ที่ผลิตเพื่อการบริโภค โดยไม่รวมถึงปลา
  - 200 µg/kg ในไข่ของสัตว์ปีก
                ทั้งนี้ กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย 20 วันหลังจากประกาศ (ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2561) และมีผลปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
 
ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป  สรุปโดย : มกอช

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?