TH EN
A A A

เกาหลีใต้ส่งออกองุ่นเคียวโฮบุกตลาดออสซี่

4 กุมภาพันธ์ 2562   
                กระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบทแห่งเกาหลีใต้ประกาศเริ่มส่งออกองุ่นเคียวโฮไปออสเตรเลียใน     ปี 2562 หลังจากที่ได้รับอนุญาตจากออสเตรเลีย โดยสามารถดำเนินการส่งออกได้เช่นเดียวกับองุ่นพันธุ์อื่นๆ ที่มีขนาดเล็กกว่า
                ทั้งนี้ ทางกระทรวงฯ ได้ส่งคำร้องขอไปยังออสเตรเลียเพื่อผ่อนผันกฎระเบียบเรื่องการกักกันสินค้าตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งในปี 2562 นี้ เกาหลีใต้ได้รับอนุญาตให้ส่งออกองุ่นโดยไม่ต้องผ่านการกำจัดเชื้อก่อโรคเพิ่มเติม (Decontamination process) หากสามารถพิสูจน์ได้ว่าสินค้าที่ส่งออกได้มาตรฐานความปลอดภัย ปัจจุบันเกาหลีใต้สามารถส่งออกองุ่นไปออกเตรเลียได้ 2 พันธุ์ คือ องุ่นเคียวโฮ และ องุ่นสายพันธุ์ Campbell Early ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เกาหลีใต้สามารถส่งออกไปออสเตรเลียตั้งแต่ปี 2555
                การส่งออกองุ่นในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จของเกาหลีใต้ในการผลักดันสินค้าเกษตรคุณภาพสูงไปยังต่างประเทศเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง
 
 
ที่มา : www.koreaherold.com สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?