TH EN
A A A

EU อนุญาต sodium alginate และ potassium alginate เสริมในอาหารสัตว์

25 มกราคม 2562   
                เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1533 ซึ่งพิจารณาแล้วอนุญาตให้ sodium alginate และ potassium alginate เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ สำหรับสัตว์ที่ไม่ใช้เป็นอาหาร ภายใต้กลุ่มสารเสริมทางเทคโนโลยี เพื่อช่วยให้อาหารสัตว์มีความคงตัว มีความข้นเหนียวหรือช่วยก่อเป็นเจลในอาหารสัตว์ หรือช่วยให้อาหารสัตว์มีความยึดเกาะ โดยอนุญาตให้ใช้สารดังกล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่กฎระเบียบมีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2571 
                อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสารดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการใช้งานผู้ใช้งานจึงควรสวมใส่ชุดป้องกัน และหลีกเลี่ยงการสูดดม ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปได้กำหนดปริมาณการใช้สารสูงสุดในสุนัข และแมวไม่เกิน 35,200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ของอาหารสัตว์ (ที่ความชื้นร้อยละ 12)
                อนึ่ง กฎระเบียบดังกล่าวได้อนุโลมช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน ดังนี้
     1. สาร sodium alginate รวมทั้งสารผสมล่วงหน้าที่ผลิตและติดฉลากก่อนวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ซึ่งได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบเดิมก่อนวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 สามารถวางจำหน่าย และใช้ได้จนกว่าสินค้านั้นจะหมดจากคลังสินค้า
     2. วัตถุดิบอาหารสัตว์ และอาหารสัตว์ผสม สำหรับสัตว์ที่ใช้เป็นอาหารที่มีส่วนประกอบของสาร sodium alginate โดยผลิตและติดฉลากก่อนวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบเดิมก่อนวันที่ 4 พฤศจกายน 2561 สามารถวางจำหน่ายและใช้ได้จนกว่าสินค้านั้นจะหมดจากคลังสินค้า
     3. วัตถุดิบอาหารสัตว์ และอาหารสัตว์ผสม สำหรับสัตว์ที่ไม่ใช้เป็นอาหาร ที่มีส่วนประกอบของสาร sodium alginate โดยผลิตและติดฉลากก่อนวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบเดิมก่อนวันที่ 4 พฤศจกายน 2561 สามารถวางจำหน่ายได้จนกว่าสินค้านั้นจะหมดจากคลังสินค้า
                กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากประกาศ (ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2561)
 
 
ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?