TH EN
A A A

EU ไม่ต่ออายุใช้ quinoxyfen ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

15 มกราคม 2562   
                เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1914 ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นควรยกเลิกการใช้สาร quinoxyfen ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช เนื่องจากสารดังกล่าวมีคุณลักษณะเป็นสารพิษที่ตกค้างยาวนาน และสามารถสะสมในสิ่งมีชีวิตได้อย่างสูง คณะกรรมาธิการยุโรปจึงกำหนดให้สมาชิกฯ ดำเนินการเพิกถอนการอนุญาตใช้ผลิตภัณฑ์อารักขาพืชที่มีส่วนผสมของสาร quinoxyfen ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 โดยสามารถยื่นขอขยายช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านได้ไม่เกินวันที่ 27 มีนาคม 2563 เว้นแต่จะมีการขอให้พิจารณาต่ออายุการใช้สารดังกล่าวอีกครั้ง
                อนึ่ง กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากประกาศ (ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561)
 
ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?