TH EN
A A A

นักวิทยาศาสตร์จีนพัฒนา Clonal Seed ข้าวลูกผสมได้สำเร็จแล้ว

10 มกราคม 2562   

                4 มกราคม 2562 Nature Biotechnology เผยแพร่ข่าว นักวิทยาศาสตร์จีนประสบผลสำเร็จในการพัฒนาเมล็ดโคลนนิ่งจากข้าวพันธุ์ผสม (Hybrid Rice) แล้ว 

                นักวิจัยจากสถาบันวิจัยข้าวและสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ตัดต่อพันธุกรรมของข้าวลูกผสม (F1) ที่มีลักษณะ (Phynotype) ที่ต้องการโดยใช้เทคนิค CRISPR – CAS9 ในการทำให้ข้าวลูกผสมสามารถผสมตัวเองแล้วให้มีเมล็ดที่สามารถเติบโตเป็นข้าวที่มีลักษณะเดียวกับต้นพันธุ์ F1 ทุกประการ (Clonal Seeds) เช่น คุณลักษณะการให้ผลผลิตสูงหรือลักษณะอื่น ๆ ที่เป็นที่ต้องการของตลาดหรือนักปรับปรุงพันธุ์

                จากสถิติแสดงให้เห็นว่าจีนได้ปลูกข้าวพันธุ์ผสม 16 ล้านเฮกตาร์ หรือประมาณ 57% ของพื้นที่ปลูกข้าวครอบคลุมทั่วประเทศ โดยข้อมูลปัจจุบันการปลูกข้าวลูกผสมในจีนทำให้ได้ผลผลิตมากกว่า 2.5 ตันต่อไร่ต่อปี

 

 

ที่มา : www.xinhuanet.com สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?