TH EN
A A A

ฝรั่งเศส สั่งระงับใช้สาร metam sodium ชั่วคราว

13 ธันวาคม 2561    119 ครั้ง

                เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 สำนักข่าวท้องถิ่นสหภาพยุโรป เผยรัฐบาลฝรั่งเศสประกาศระงับการใช้ยาปราบศัตรูพืชที่มีส่วนผสมของ metam หรือ metam sodium ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 เนื่องตรวจพบผู้บริโภคในฝรั่งเศสหลายรายล้มป่วย หลังจากบริโภคผักที่มีการปนเปื้อนสาร metam ซึ่งสารดังกล่าวมักนิยมใช้ในการปลูกผักคอร์นสลัด
                ทั้งนี้ หน่วยงาน The French Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety จะเป็นผู้กำหนดและแจ้งแนวทางการใช้สารดังกล่าวให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามอย่างถูกต้องต่อไป
    

ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?