TH EN
A A A

สหภาพยุโรปขยายเวลาเปลี่ยนผ่านสารแต่งกลิ่นรสผักย่าง

13 พฤศจิกายน 2561   
                เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Regulation (EU) 2018/1259 โดยคณะกรรมาธิการยุโรปได้เห็นชอบให้ขยายเวลาเปลี่ยนผ่านให้อาหารที่มีส่วนผสมของสารปรุงแต่งกลิ่นสกัดรสผักย่าง (grill flavor concentrate vegetable FL n 21.002) ในกลุ่มสารปรุงแต่งกลิ่นรสอื่นๆ ที่วางจำหน่ายและติดฉลากก่อนวันที่ 22 เมษายน 2563 และสามารถวางจำหน่ายได้จนถึงวันที่สินค้าอยู่ในสภาพที่ควรบริโภคได้ต่ำสุด หรือวันที่ควรบริโภคก่อนที่สินค้าจะหมดอายุ เนื่องจาก การขออนุญาตใช้งานสารดังกล่าวยังคงอยู่ในระหว่างการดำเนินการ ซึ่งหากผู้ยื่นคำร้องไม่ส่งข้อมูลเพิ่มเติมตามคำร้องขอของหน่วยงานความปลอดภัยอาหาร ประจำสหภาพยุโรป (EFSA) ได้ทันภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2561 ก็จะถือว่ากระบวนการยื่นคำร้องของอนุญาตดังกล่าวสิ้นสุดลง
                ทั้งนี้ กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากประกาศ (ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2561) และมีการปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา
 
 
ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป สรุปโดย มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?