TH EN
A A A

EU ไม่อนุญาตน้ำมันสน เป็นสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

8 พฤศจิกายน 2561   
                เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1294 ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลของน้ำมันสนจากแคว้น Landes ของประเทศฝรั่งเศส ยังคงขาดความชัดเจน และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจมีส่วนผสมของสาร furfurals สาร phenols และสาร polycyclic aromatic hydrocarbons ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง และเป็นพิษต่าสารพันธุกรรม
                นอกจากนี้ ผลการประเมินความเสี่ยงต่อผู้ประกอบการ ผู้ใช้งาน และกลุ่มผู้บริโภคที่ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ ดังนั้น คณะกรรมาธิการยุโรปจึงไม่อนุญาตให้ใช้น้ำมันสนจากแคว้น Landes เป็นสารตั้นต้นในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช เว้นแต่จะมีการยื่นขอให้พิจารณาการใช้สารดังกล่าวอีกครั้ง
                ทั้งนี้ กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากประกาศ (ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2561)
 
 
ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป สรุปโดย มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?