TH EN
A A A

ออสซี่ แจ้งปรับค่า MRL สาร Profenofos ในพริกแดง

29 ตุลาคม 2561    79 ครั้ง

                กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำของออสเตรเลีย ประกาศ ปรับแก้ไขกฎระเบียบ Australia New Zealand Standards Code 1.4.2 ภายใต้หมวดที่ 1.4.2 – 4 Schedule 20 เกี่ยวกับการอนุญาตใช้สาร Profenofos ในพริก ซึ่งได้กำหนดให้สามารถพบสาร Profenofos ได้ไม่เกิน 3 ppm ในพริกแดง และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา
                ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำของออสเตรเลีย เคยปฏิเสธการนำเข้าพริกแดงแช่เยือกแข็งจากบริษัทส่งออกพริกรายใหญ่ของไทย เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ก่อนที่การประกาศค่า MRL ฉบับนี้จะมีผลให้ผู้ประกอบการส่งออกพริกของไทยได้รับการผ่อนปรนการตกค้างเพิ่มขึ้น จากที่กฎระเบียบเดิมของออสเตรเลียไม่อนุญาตให้สามารถตรวจพบสารดังกล่าวในสินค้าพริก

 

สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?