TH EN
A A A

EU ขยายเวลาอนุญาตสารออกฤทธิ์ชั่วคราว

22 ตุลาคม 2561    83 ครั้ง
                เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1266 โดยอนุญาตการใช้สารออกฤทธิ์ (Active Substances) จำนวน 26 รายการ ถึงในช่วงปี 2562 – 2564 ซึ่งการขอต่ออายุการอนุญาตใช้สารดังกล่าวอยู่ในระหว่างการดำเนินการ และคณะกรรมาธิการยุโรปต้องใช้เวลาในการพิจารณา เพื่อไม่ให้การใช้สารดังกล่าวได้รับผลกระทบ จึงเห็นควรต้องขยายเวลาการใช้สารทั้ง 26 รายการ ชั่วคราว ดังนี้
1. รายชื่อสารที่ได้รับอนุญาตขยายเวลาการใช้งานถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
   1) cycloxydim                             6) dazomet
   2) hymexazol                             7) metaldehyde
   3) indolylbutyric acid                   8) fenazaquin
   4) clethodim                              9) diclofop
   5) carboxin                               10) paclobutrazol
2. รายชื่อสารที่ได้รับอนุญาตขยายเวลาการใช้งานถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
   1) 6-benzyladenine                     9) azadirachtin
   2) dodine                                  10) lime Sulphur
   3) tau-fluvalinate                       11) aluminium sulfate
   4) bupirimate                            12) pencycuron
   5) 1-decanol                             13) tebufenozide
   6) isoxaben                               14) dithianon
   7) fluometuron                          15) hexythiazox
   8) sintofen                                16) flutriafol
                ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปกำหนดเงื่อนไขควบคุมการขยายเวลา ดังนี้
     - ในกรณีที่ไม่มีการยื่นคำร้องของสารข้างต้นเพิ่มเติมตาม Implementing Regulation (EU) No 844/2012 ภายใน 30 วัน ก่อนวันสิ้นสุดการอนุญาตตามระเบียบ ซึ่งคณะกรรมาธิการยุโรปจะอนุญาตให้ใช้สารนั้นๆต่อจนถึงวันสิ้นสุดการอนุญาตเดิม หรือช่วงเวลาใกล้เคียง
     - ในกรณีที่คณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาแล้วเห็นว่า สารรายการใดไม่ควรได้รับการอนุญาตต่อ ทางคณะกรรมธิการยุโรปจะปรับร่นให้ใช้วันสิ้นสุดเดิม หรือวันที่กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้แม้ผลการพิจารณาจะแล้วเสร็จหลังจากการขยายเวลาอนุญาตชั่วคราวแล้วก็ตาม
- ในกรณีที่คณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาแล้วเห็นควรอนุญาตต่ออายุการใช้สารนั้นๆ คณะกรรมาธิการยุโรปจะกำหนดวันที่มีผลปรับใช้โดยเร็วที่สุด
                อนึ่ง กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากประกาศ (ประกาศ วันที่ 21 กันยายน 2561)
 
ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป สรุปโดย มกอช. (22/10/2561)

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?