TH EN
A A A

สหภาพยุโรปออกรายงานประจำปีเตือนภัยสินค้าอาหารและอาหารสัตว์

4 สิงหาคม 2549   

               สหภาพยุโรป (EU) ได้ออกรายงานประจำปี 2548 สรุปสถานการณ์เตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหารที่พบปัญหา ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรปจากการตรวจสอบที่ด่านนำเข้าและที่ท้องตลาด มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

                    - ตลอดทั้งปี 2548 มีรายงานขึ้นระบบเตือนภัยสินค้าอาหารและอาหารสัตว์ของ EU (RASFF) จำนวน 6,897 ครั้งโดยเป็นการพบปัญหาที่ด่านนำเข้า และที่ท้องตลาด ทั้งสินค้าที่ผลิตในสหภาพยุโรปและสินค้านำเข้า

                    - พบปัญหาที่ด่านนำเข้า มากกว่าในท้องตลาด สัดส่วนประมาณ 70:30

                    - ประเด็นความปลอดภัยด้านอาหารที่ EU ให้ความสำคัญ ได้แก่

                         1. Mycotoxins โดยเฉพาะ Aflatoxins ซึ่งพบในสินค้าถั่วเป็นส่วนใหญ่
                         2. ไดออกซิน
                         3. ยาสัตว์ โดยเฉพาะที่ตกค้างในน้ำผึ้ง นมผึ้ง และสินค้าประมง
                         4. สีย้อม โดยเฉพาะสีซูดาน 1 และ 4 และสี Para Red
                         5. เชื้อจุลินทรีย์ต้องห้ามในสมุนไพรและเครื่องเทศ
                         6. เชื้อ Salmonella ในเนื้อสัตว์ดิบ (Fresh meat)
                         7. Listeria monocytogenes ในเนื้อและผลิตภัณฑ์
                         8. การใช้ Carbon monoxide ในสินค้าทูน่า
                         9. วัสดุสัมผัสกับอาหาร

                    - EU ได้ส่งหนังสือถึงหน่วยงานรับผิดชอบ(CA) 3 ประเทศ ตุรกี ไทย และจีน เพื่อขอให้จัดระบบรับรองความมั่นใจในการควบคุมคุณภาพสินค้าอาหาร
                         - Aflatoxin และ Sulphites ในผักและผลไม้ของตุรกี
                         - การส่งสินค้าที่ทำมาจากสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก EU จำนวนมาก และวัสดุที่สัมผัสกับอาหารขอจีนซึ่งเป็นอันตรายและไม่ได้คุณภาพ
                         - การปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella และ E. coli ในสินค้าพืชผักสมุนไพรของไทย ปัญหาในส่วนของไทยนั้น สืบเนื่องจากปัญหาการที่นอร์เวย์ระงับการนำเข้าผักสุนไพรไทยเพราะปนเปื้อนเชื้อ Salmonella และ E. coli ซึ่งต่อมาไทยได้ยื่นแผนปฏิบัติการต่อนอร์เวย์ และนอร์เวย์ได้ยกเลิกการระงับการนำเข้าแล้วเมื่อต้นปี 2549

                    - ประเทศที่ถูกรายงานใน RASFF เรียงตามลำดับ 5 ลำดับแรก ดังนี้ จากอิหร่าน (474) จีน (249) ตุรกี (199) อินเดีย (138) สเปน (126)

Europa

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?