TH EN
A A A

EU อนุญาตใช้สารปรุงแต่ง Pyroligneous distillate ในเครื่องดื่มแอลกฮอล์

17 ตุลาคม 2561   
                เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Regulation (EU) 2018/1246 ซึ่งเห็นชอบอนุญาตใช้สาร pyroligneous distillate ที่บรรจุในบัญชีรายชื่อวัตถุเจือปน กลุ่มสารแต่งกลิ่นรส (Flavouring) ตาม Regulation (EC) 1334/2008 โดยอนุญาตใช้สารดังกล่าวกับเครื่องดื่มแอลกฮอล์พื้นเมืองเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2561 – 19 กันยายน 2566 ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องระบุสารดังกล่าวบนฉลาก และห้ามนำเครื่องดื่มที่มีสารดังกล่าวผลิตอาหารอื่นๆ
                ทั้งนี้ สหภาพยุโรปจะพิจารณาหาสารอื่นเพื่อใช้ทดแทนสาร pyroligneous distillate เนื่องจากสารดังกล่าวมีความเสี่ยงก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้
                อนึ่ง กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากประกาศ (ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2561)
 
ที่มา: http://thaieurope.net สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?