TH EN
A A A

Chef ออสซีระบุออสเตรเลียตัดสินใจผิดเรื่อง IRA กุ้ง

19 พฤศจิกายน 2550   

          
  บทความจากนิตยสาร Open House New ฉบับเดือนตุลาคม 2550 ของออสเตรเลีย กล่าวถึงการเดินทางมาดูงานระบบการผลิตและมาตรฐานการแปรรูปและตรวจสอบสินค้ากุ้งของไทย คณะ chef ออสเตรเลีย ผู้นำเข้าและผู้บริหารโรงแรมต่างๆ ของออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 2-8 กันยายน 2550 โดยระบุว่า ได้ไปเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงกุ้งและโรงงานแปรรูปของไทย รวมทั้งพบปะนักวิชาการประมงของไทย  ทำให้เกิดความรู้และเข้าใจระบบการผลิตและคุณภาพสินค้ากุ้งของไทย  และได้แสดงความคิดเห็นว่า มาตรการนำเข้ากุ้งชั่วคราวของออสเตรเลียที่เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2550 เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของรัฐบาลออสเตรเลีย   และไม่เป็นธรรม  โดยจะส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่ออุตสาหกรรมร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม และผู้บริโภคชาวออสเตรเลีย เนื่องจากกุ้งที่ผลิตได้ในออสเตรเลียจากเกษตรกร 30 รายมีเพียง 5% ของปริมาณความต้องการของประเทศ  เป็นมาตรการเพื่อผลความนิยมในการเลือกตั้งตามเมืองต่างๆตามชายฝั่งทะเลมากกว่า


ที่มา  : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
ประจำกรุงแคนเบอร่า  ออสเตรเลีย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?