TH EN
A A A

แคนาดา เปิดอนุญาตขายกัญชา - ขึ้นเครื่องได้ เริ่มบังคับใช้ต.ค นี้

10 ตุลาคม 2561   
                แคนาดา ประเทศที่ 2 ของโลกที่ประกาศร่างกฎหมายอนุญาตให้มีการซื้อขายกัญชา เพื่อนันทนาการทั่วประเทศ ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวจะอนุญาตในบุคคลทั่วไป อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี สามารถพกกัญชาที่ถูกกฏหมายติดตัวได้ไม่เกิน 30 กรัม และยังสามารถเพาะปลูกต้นกัญชาที่บ้านได้ไม่เกิน 4 ต้น/ครอบครัว พร้อมทั้งยังสามารถนำกัญชาดังกล่าวมาประกอบอาหารได้ จนกระทั่ง ล่าสุด เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 กระทรวงคมนาคมของแคนาดา ชี้จะเริ่มอนุญาตให้ใช้กัญชาในเชิงนันทนาการได้ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 17 ตุลาคม นี้ โดยสายการบินรายใหญ่ของแคนาดา อนุญาตให้ผู้โดยสารสามารถนำกัญชาน้ำหนักไม่เกิน 30 กรัมขึ้นเครื่องบินภายในประเทศ แต่ต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวด
                อย่างไรก็ตาม การนำกัญชาข้ามระหว่างประเทศ และการสูบกัญชาบนเครื่องบินยังเป็นเรื่องผิดกฎหมาย

ที่มา: www.newsweek.com สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?