TH EN
A A A

UK เปิดรับข้อคิดเห็นปรับโครงสร้างความปลอดภัยอาหารหลัง Brexit

2 ตุลาคม 2561   
                การที่สหราชอาณาจักรถอนตัวจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (Brexit) จะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารและอาหารสัตว์ โดยเฉพาะแนวทางจัดการความเสี่ยงและระบบการประเมินความเสี่ยง สำนักงานมาตรฐานอาหารของสหราชอาณาจักร (Food Standards Agency : FSA) จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับแนวทางในการปรับเปลี่ยนกฎหมายดังกล่าวของสหภาพยุโรป (European Union : EU) ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2561   
                ด้วยปัจจุบันคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission : EC) เป็นผู้ประกาศบังคับใช้กฎหมายในกลุ่มประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป ซึ่งรวมไปถึงสหราชอาณาจักร ดังนั้น สหราชอาณาจักรจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนข้อบทของกฎหมายเพื่อให้สามารถบังคับใช้ได้ในสหราชอาณาจักรหลังจาก Brexit เนื่องจากตามข้อกฎหมายปัจจุบันได้กำหนดให้ หน่วยงานส่วนใหญ่ที่กำกับควบคุมเป็นหน่วยงานส่วนกลางของสหภาพยุโรป
                FSA ในฐานะหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อการคงมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ในสหราชอาณาจักร จึงต้องพิจารณากำหนดแนวทางจัดการความเสี่ยงซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่โดย EC และระบบการประเมินความเสี่ยงซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่โดยหน่วยงานความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority : EFSA) เข้ามารองรับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหลัง Brexit อีกทั้ง สหราชอาณาจักรจะต้องทำงานร่วมมือกับ EFSA อย่างใกล้ชิด ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล สร้างเครือข่ายข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ และประสานงานกับประเทศต่างๆในทวีปยุโรป อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงกฎหมายจะต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากรัฐสภาของสหราชอาณาจักรด้วย
                นอกจากนี้ FSA ยังเปิดรับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขอุปสรรคในการใช้กฎหมายดังกล่าว และผลกระทบที่ตามมา อีกทั้งยังเปิดรับความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยของอาหารและอาหารสัตว์ในสหราชอาณาจักรหลัง Brexit ทั้งนี้ ประธาน FSA ได้กล่าวว่า สหราชอาณาจักรควรมีความพร้อมด้านโครงสร้างการปฏิบัติของกฎหมายควบคุมความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562 โดยไม่จำเป็นต้องรอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการค้าระหว่างสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป
 
ที่มา: www.foodmanufacture.com สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?