TH EN
A A A

ยอดขายหมึกเวียดนามในไทยมีแนวโน้มเติบโต

21 กันยายน 2561    187 ครั้ง
                จากปัญหาการส่งออกสินค้าประมงไปยังกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ผู้ประกอบการสินค้าหมึกเวียดนามจึงหันมาขยายการส่งออกมาไทย ซึ่งเป็นผู้นำเข้าหมึกรายใหญ่อันดับที่ 7 ของโลกและเป็นรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยข้อมูลจากกรมศุลกากรเวียดนามเปิดเผยว่า การส่งออกหมึกเวียดนามมาไทยใน 4 เดือนแรกของปี 2561 มีมูลค่าสูง 24 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วถึงร้อยละ 21
                ปัจจุบัน ไทยนำเข้าหมึกแปรรูปในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณสินค้าหมึกนำเข้าทั้งหมด รองลงมาคือหมึกแช่แข็ง แต่ทั้งนี้พบว่า หมึกแช่แข็งกลับมีมูลค่าการนำเข้าโดยรวมสูงกว่าหมึกแปรรูป โดยอยู่ที่ประมาณ 4.76 – 10 เหรียญสหรัฐฯต่อกิโลกรัม ในขณะที่ปลาหมึกแปรรูปมีราคานำเข้าอยู่ระหว่าง 2.4 – 2.89 เหรียญสหรัฐฯต่อกิโลกรัม เท่านั้น
                ทั้งนี้ ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2561 มีสถิติการนำเข้าปลาหมึกของไทยจาก 10 ประเทศ โดยจีนเป็นผู้ส่งออกหลักในส่วนของหมึกแปรรูป ส่วนเวียดนามเป็นผู้ส่งออกหมึกแช่แข็งรายใหญ่ที่สุด
 
ที่มา: www.seafood.vasep.com.vn สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?