TH EN
A A A

ข้าวบาสมาตีแดนภารตะกับทิศทางส่งออกที่ไม่อาจคาดเดา

21 กันยายน 2561    35 ครั้ง

                คาดการณ์ตลาดส่งออกข้าวบาสมาตีของอินเดียยังคงเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนแม้จะมีปริมาณเฉลี่ยมูลค่าการส่งออกสูงขึ้นร้อยละ 23 และ 14 ตามลำดับในช่วงปีที่ผ่านมา เนื่องจากมาตรการที่เพิ่มขึ้นใหม่ของประเทศคู่ค้าหลายแห่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกข้าว ทั้งนี้ผู้ช่วยรองประธาน ICRA กล่าวว่าการปรับลดค่าการใช้สารกำจัดศัตรูพืชตกค้างของสหภาพยุโรป (EU) ส่งผลให้การส่งออกไปยังยุโรปลดลงอย่างมาก โดยในช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2561 มีปริมาณส่งออกอยู่ที่ลดลงถึงร้อยละ 58 และ มูลค่าส่งออกลดลงถึงร้อยละ 40 แต่ในขณะเดียวกันตลาดในอิหร่านกลับมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงผลส่งให้มูลค่าการส่งออกข้าวบาสมาตีของอินเดียไม่สามารถคาดเดาทิศทางได้อย่างแน่นอนในอนาคต


ที่มา: TheEconomicTimes.com สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?