TH EN
A A A

สิงคโปร์ปรับผู้นำเข้าไก่ 13 ราย ฮั้วขั้นราคาไก่ต่อเนื่องกว่า 7 ปี

19 กันยายน 2561   
                สำนักคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าและผู้บริโภคแห่งสิงคโปร์ (The Competition and Consumer Commission of Singapore: CCCS) ภายใต้กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (Ministry of Trade and Industry Singapore : MTI) ได้เอาผิดกับผู้จำหน่ายเนื้อไก่สด 13 ราย ด้วยการปรับเงินสูงถึง 27 ล้านเหรียญสิงคโปร์ คิดเป็นเงินไทย 640 ล้านบาท ในข้อหากำหนดการปรับราคาเนื้อไก่สดอย่างต่อเนื่องกว่า 7 ปี ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมการกีดกันการแข่งขันทางการค้า (anti-competitive behavior) รูปแบบหนึ่ง
                ผู้จำหน่ายทั้ง 13 รายเป็นสมาชิกของสมาคมพ่อค้าสัตว์ปีกสิงคโปร์ (The Poultry Merchants’ Association, Singapore) และประกอบธุรกิจโดยการนำเข้าไก่มีชีวิตจากมาเลเซีย แล้วนำมาเชือดและจำหน่ายเนื้อไก่สดตามซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาดสด ร้านอาหาร โรงแรม และแผงลอยต่างๆในสิงคโปร์ ซึ่งผู้จำหน่ายทั้ง 13 รายได้ใช้ช่องทางดำเนินการผ่านสมาคมดังกล่าวในการกระทำความผิดครั้งนี้ โดยได้ทำสัญญาร่วมกัน 7 ปีอย่างเป็นความลับ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2550 ถึงสิงหาคม 2557 ในการกำหนดราคาและระยะเวลาปรับเพิ่มราคาของเนื้อไก่สดในท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ยังตกลงที่จะไม่แย่งลูกค้าระหว่างกัน ซึ่งเป็นการจำกัดทางเลือก และเอาเปรียบผู้บริโภค   
                ในเดือนมีนาคม 2557 CCCS ได้รับเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าวและเริ่มต้นสืบสวนอุตสาหกรรมเนื้อไก่สด ซึ่งพบว่า การกระทำผิดดังกล่าวเป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาเนื้อไก่สดในสิงคโปร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยนอกจากถูกปรับเงินแล้ว ผู้จำหน่ายทั้ง 13 รายยังต้องทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะไม่ใช้สมาคมดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการกระทำการกีดกันการแข่งขันทางการค้าอีกในอนาคต
 
ที่มา: www.globalmeatnews.com สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?