TH EN
A A A

OIE ประกาศพบโรค FMD ระบาดที่อิสราเอล

13 กันยายน 2561   
                กระทรวงเกษตร และพัฒนาชนบทของอิสราเอล แจ้งพบการแพร่ระบาดของโรคปากเท้าเปื่อย (FMD) ในฟาร์มปศุสัตว์ที่เขต Hazafon ของอิสราเอล ซึ่งองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้ออกมายืนยันผลการตรวจสอบ และทดสอบภายในห้องปฏิบัติการพบเชื้อไวรัส FMD (serotype O) ระบาดในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว
                ทั้งนี้ องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้สั่งกำจัดวัวที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจำนวน 200 ตัว และวัวที่ติดเชื้อดังกล่าวจำนวน 10 ตัว ซึ่งทางหน่วยงานภาครัฐของอิสราเอล ได้ดำเนินการสั่งใช้มาตรฐานควบคุม และป้องกันโรค โดยควบคุมการเคลื่อนย้ายวัวภายในประเทศ กักกัน แบ่งพื้นที่ และฉีดวัคซีน (ถ้ามีวัคซีน) พร้อมเตรียมใช้มาตรการเฝ้าระวังการกักกัน หรือเขตป้องกันต่อไป
 
ที่มา: thebeefsite.com ประจำสหภาพยุโรป สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?