TH EN
A A A

โมร็อกโกไฟเขียว เปิดตลาดนำเข้าสัตว์ปีกจากมะกัน

18 สิงหาคม 2561   
                กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA) ประกาศ ทางการโมร็อกโกได้อนุญาตนำเข้าสัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ จากที่ในปํจจุบันยังไม่ได้เปิดตลาดให้สามารถนำเข้าสัตว์ปีกจากสหรัฐอเมริกา แม้ว่าจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีกับสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2547 แต่ทั้ง 2 ประเทศยังไม่เคยหารือกระบวนการหรือข้อตกลงเกี่ยวกับใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) กระทั่งล่าสุดทางการโมร็อกโกและสหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการพิจารณาข้อตกลงเพิ่มเติม เพื่อสามารถนำเข้าสัตว์ปีกได้ โดยคณะทำงานผลักดันการเจรจาของสหรัฐอเมริกาประกอบด้วย สำนักงานทูตเกษตรของสหรัฐอเมริกา (Foreign Agricultural Service : FAS) หน่วยงานให้บริการตรวจสอบสุขภาพพืชและสัตว์ (Animal and Plant Health Inspection Service : APHIS) และ หน่วยความปลอดภัยของอาหารและบริการตรวจสอบ (The Food Safety and Inspection Service : FSIS) ของกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา โดยกำหนดโควต้าเริ่มต้นที่ 6,400 ตัน และจะเพิ่มโควต้าขึ้นปีละ 200 ตัน
                ปัจจุบันสหรัฐอเมริกานับเป็นประเทศผู้ส่งออกเนื้อสัตว์ปีกรายใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก โดยในช่วงเดือน พฤษภาคม 2561 มีมูลค่าการส่งออกสัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกเกินกว่า 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้คาดการณ์เบื้องต้นว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าดังกล่าวไปยังโมร็อกโกจะไม่ต่ำกว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 
ที่มา : newfoodmagazine.com สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?