TH EN
A A A

EU ไม่อนุญาตต่ออายุ Fenamidone ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

18 สิงหาคม 2561   

                เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1043 ไม่อนุญาตต่ออายุให้สาร fenamidone เป็นสารออกฤทธิ์ (Active Substances) ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช (Plant Protection Products : PPPs) โดยคณะกรรมาธิการยุโรปได้กำหนดวันที่สิ้นสุดการอนุญาตใช้สาร fenamidone เป็นวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยเป็นผลมาจากเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 หน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหารของสหภาพยุโรป (EFSA) แจ้งผลการวิจัยกรณีมีผู้ยื่นขอต่ออายุการใช้สารดังกล่าวต่อคณะกรรมาธิการยุโรปที่ยังไม่สามารถสรุปผลความเสี่ยงต่อสัตว์ป่าที่เลี้ยงลูกด้วยนม และสัตว์น้ำจากสารดังกล่าวได้ นอกจากนี้ยังพบว่าเมตาบอไลต์ของสาร fenamidone ก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงต่อการปนเปื้อนน้ำบาดาล ซึ่งจะส่งผลต่อค่าพาราเมตริกสำหรับน้ำดื่มที่กำหนดไว้ 0.1 µg/l
                ดังนั้น เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปจึงได้ประกาศไม่ต่ออายุการอนุญาตใช้สาร fenamidone เว้นแต่จะมีการยื่นขอให้พิจารณาต่ออายุการใช้สารดังกล่าว ซึ่งประกาศดังกล่าวกำหนดให้ประเทศสมาชิกฯ เพิกถอนการอนุญาตผลิตภัณฑ์อารักขาพืชของสารข้างต้นด้วย
                ทั้งนี้ กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากประกาศ (ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561)
   

ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?