TH EN
A A A

WTO เริ่มกระบวนการระงับข้อพิพาทกรณีปลาสวายเวียดนามและเมกา

7 สิงหาคม 2561   
                องค์การการค้าโลก (The World Trade Organization :WTO) ได้ตัดสินใจที่เริ่มกระบวนการ dispute panel ระหว่างเวียดนาม และสหรัฐอเมริกา โดยเวียดนามเป็นผู้ร้องขอให้ WTO ดำเนินกระบวนการดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าสหรัฐอเมริกาเก็บภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด (Antidumping duties :AD) ในอัตราที่สูงเกิน ของผลิตภัณฑ์ปลาสวายจากเวียดนาม โดยก่อนหน้านี้เวียดนามได้ยื่นคำร้องขอครั้งที่ 2 ต่อ WTO ในเดือน กุมภาพันธ์ 2561 จึงทำให้มีการตั้งคณะกรรมการกลางขึ้นเพื่อยุติข้อพิพาทดังกล่าว
                ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา (The US Department of Commerce :DOC) ได้กำหนดภาษีการทุ่มตลาดต่อบริษัทผู้ผลิตปลาสวายของเวียดนาม ในเดือน มีนาคม 2561 โดยอ้างอิงอัตราภาษีที่สหรัฐอเมริกาตั้งสำหรับสินค้าปลาสวายแช่แข็งของเวียดนามระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2558 และ 31 กรกฎาคม 2559 ที่ 2.39 ถึง 7.74 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม 
 
ที่มา: fis.com สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?