TH EN
A A A

EU เพิ่มข้อกำหนดการใช้สารออกฤทธิ์ thiamethoxam

19 กรกฎาคม 2561    92 ครั้ง

                เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2018/784 โดยได้พิจารณาระงับการใช้สาร thiamethoxam ในพื้นที่ทางการเกษตร เนื่องจากก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพผึ้ง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการยุโรปยังอนุญาตให้สามารถใช้สารดังกล่าวกับพืช และเมล็ดพืชที่เพาะปลูกภายในโรงเรือนกระจกที่มีวงจรชีวิตทั้งหมดอยู่ภายในโรงเรือนเท่านั้น และไม่อนุญาตให้นำพืชที่เพาะปลูกภายในโรงเรือนออกไปปลูกในพื้นที่ด้านนอก
                ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปกำหนดให้สมาชิกฯ แก้ไข และยกเลิกอนุญาตใช้ผลิตภัณฑ์อารักขาพืชที่มีส่วนผสมของสาร thiamethoxam ภายในวันที่ 19 กันยายน 2561 ซึ่งประเทสสมาชิกฯ ได้อนุโลมช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านได้ไม่เกินวันที่ 19 ธันวาคม 2561
                กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากประกาศ (ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561)

 

ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?