TH EN
A A A

เกาหลีทุ่มงบช่วยเกษตรกรรับมือผลกระทบเอฟทีเอสหรัฐ

14 พฤศจิกายน 2550    4844 ครั้ง

              Korea Times รายงานว่า    ในการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์  กระทรวงเกษตรและป่าไม้ของเกาหลีใต้ได้เสนอให้รัฐบาลพิจารณางบประมาณราว 20.4 ล้านล้านวอน หรือ 22.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหลังจากเอฟทีเอเกาหลีใต้กับสหรัฐฯจะมีผลบังคับใช้ หลังจากบรรลุข้อตกลงได้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและยังรอทั้งสองประเทศลงสัตยายันก่อนมีผลบังคับใช้

              งบประมาณดังกล่าวเริ่มปี 2551 โดยจะใช้ 12.1 ล้านล้านวอนในระยะแรก และจะเพิ่ทเป็น 8.3 ล้านล้านวอนในช่วง 2557-2560     ซึ่งแบ่งเป็นเงิ่นเพิ่มความแข็งแกร่งเรื่องโครงสร้างพื้นฐานกาเรกาตร 12.2 ล้านล้านวอน พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของสินค้าเกาตร 7 ล้านล้านวอนและอีกราว 1.2 ล้านล้านวอนนำไปจ่ายชอเชยให้ผุ้ทีได้รับยผลกระทบจากการำนเข้าสินค้าสหรัฐฯในระยะสั้น
ภายใต้ข้อตกลง เกาหลีใต้ต้องยกเวลิกภาษีเนื้อวัวนำเข้าจกาสหรัฐภายใน 14 ปี ในขณะที่ภาษีนำเข้าเนื้อหมูจะยกเลิกในปี 2557 และภาษีสินค้าเกษตรอื่นจะยกเลิกภายใน 2-20 ปี รวมทั้งสินค้าอ่อนไหว เช่น แอปเปิ้ล ลูกแพร์(ยกเว้นข้าว)

เกาหลีใต้จัดสรรเงิน 119 ล้านล้านวอนช่วยเหลือเกษตรกรจากการทำเอฟทีเอกับประเทศต่างๆรวมทั้งเอฟทีเอฉบับแรกกับชิลี หลังการทำเอฟทีเอ  สินค้าเกษตรในประเทศจะมีราคาแพงกว่าสินค้านำเข้า รัฐบาลเกาหลีใต้กระตุ้นให้เกษตรกรหันมาสนใจคุณภาพมากขึ้นรวมทั้งการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

              เกาหลีใต้ลงนามเอฟทีเอกับหลายประเทศ เช่น สิงคโปร์ สวิสเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอร์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ และอาเซียน และอยู่ระหว่าเจรจากับสหภาพยุโรป

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?