TH EN
A A A

OIE รายงานพบ FMD ระบาดที่จังหวัด Tete ประเทศโมซัมบิก

25 มิถุนายน 2561   
                องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (The World Organization for Animal Health :OIE) ได้รับการแจ้งว่ามีการระบาดของโรคเท้า ปากเปื่อย เกิดขึ้นที่จังหวัด Tete ประเทศโมซัมบิก โดยการสังเกตครั้งแรกในวันที่ 24 เมษายน 2561 และได้รับการยืนยันเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 จากการตรวจหาแอนติบอดีด้วยวิธี ELISA test ระบุว่าจำนวนสัตว์ทั้งหมด 290 ตัว มีการตรวจพบว่ามีสัตว์ที่อ่อนแอจำนวน 48 ตัวและเสียชีวิตอีก 8 ตัว  ทั้งนี้ไม่มีสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกฆ่าตายหรือถูกกักกัน ในขณะเดียวกัน แหล่งข้อมูลที่ชัดเจนของการระบาดโรคในครั้งนี้ คือสัตว์ที่ติดเชื้อจากการเลี้ยงปศุสัตว์ / การรดน้ำและการปลอมปนจากมนุษย์ ยานพาหนะอาหารสัตว์ ฯลฯ โดยสาเหตุเหล่านี้ยังไม่ใช่สาเหตุหลักในการระบาดของโรคดังกล่าว
                โดย OIE ได้แสดงให้เห็นถึงแผลในปาก เหงือกของสัตว์ที่ตรวจพบ อีกทั้งพบแผลที่อยู่ในระหว่างนิ้วมือ นิ้วเท้าในสัตว์ทุกช่วงอายุ สำหรับมาตรการควบคุมการระบาดบางส่วนครั้งนี้ได้แก่ ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ภายในประเทศ การเฝ้าระวังการกักเก็บและ /หรือเขตป้องกัน การอนุญาตให้ใช้วัคซีน (ในกรณีที่มีวัคซีนอยู่) ทั้งนี้ยังไม่มีสัตว์ที่ติดเชื้อได้รับการรักษา โดยมาตรการควบคุมเพิ่มเติมที่จะใช้คือการฉีดวัคซีนเพื่อตอบสนองต่อการระบาดและการเฝ้าระวังการกักเก็บและ / หรือเขตป้องกัน
 
  ที่มา: thebeefsite.com สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?