TH EN
A A A

สหภาพยุโรป อนุญาตใช้ Talc E553B เป็นสารตั้งต้น

25 มิถุนายน 2561   

                เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2018/691 ซึ่งได้อนุญาตให้สามารถใช้สาร Talc E553B เป็นสารตั้งต้น (Basic Substance) ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืชได้ พร้อมมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
                ทั้งนี้ กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากประกาศ (ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561)


ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?