TH EN
A A A

ออสซี่ แจ้งลำไยอบแห้งไทยมีสารตกค้าง

15 มิถุนายน 2561   

                กระทรวงเกษตร และทรัพยากรน้ำของออสเตรเลีย (Department of Agriculture and Water Resources) รายงานตรวจพบลำไยอบแห้งมีสาร Carbendazim ตกค้างปริมาณ 0.24 mg/kg จากบริษัทส่งออกลำไยอบแห้งของไทย ซึ่งตามระเบียบ FSC 1.4.2 Schedule 20 Maximum residue limits ได้อนุญาตให้มีสาร Carbendazim ตกค้างในสินค้าเฉพาะชนิดที่ระบุไว้เท่านั้น โดยในลำไยอบแห้งไม่พบการระบุค่า MRLs จึงไม่อนุญาตให้ตรวจพบสารดังกล่าว
                ทั้งนี้ ภาครัฐออสเตรเลียแจ้งว่าลำไยแห้งอบแห้งจากบริษัทดังกล่าวที่มีการนำเข้ามายังออสเตรเลียรอบต่อไป จะถูกดำเนินการตรวจสอบทุกรุ่น (100%) จนกว่าจะพบว่าสินค้าเป็นไปตามมาตรฐาน

 

ที่มา: สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา สรุปโดย: มกอช.     

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?