TH EN
A A A

EU ประกาศต่ออายุอนุญาตใช้สาร forchlorfenuron

1 มิถุนายน 2561   

                เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2018/679 ซึ่งได้ประกาศเห็นชอบอนุญาตต่ออายุการใช้สาร forchlorfenuron ที่เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2576 โดยยกเลิกการกำจัดการใช้เป็นเพียงสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 
                ทั้งนี้ กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากประกาศ (ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561) และปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
    

ที่มา: สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป สรุปโดย: มกอช.  

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?