TH EN
A A A

คนรักไข่เฮ! นักวิจัยเผยกินไข่ทุกวันลดโอกาสเสี่ยงโรคหัวใจ

30 พฤษภาคม 2561   

                ทีมนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยในจีน ได้ทำวิจัยความสัมพันธ์ของการบริโภคไข่ที่มีความเสี่ยงในของการเกิดภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด major coronary events ภาวะเลือดออกในสมอง และภาวะสมองขาดเลือด โดยผลการวิจัยจากผู้ร่วมโครงการกว่า 416,213 ราย ที่มีอายุระหว่าง 30 ถึง 79 ปี ที่ผ่านการรับสมัครอาสาสมัครในช่วงพ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2551โดยผู้เข้าร่วมวิจัยจะต้องทำแบบสอบถามเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความถี่ของการรับประทานไข่ รวมถึงการติดตามผลความผิดปกติต่อร่างกาย และการเสียชีวิต โดยผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดต้องไม่เคยมีประวัติเป็นโรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคเบาหวานมาก่อน โดยมีค่ามัธยฐานของระยะเวลาในการติดตามผลที่ 8 ปี 9 เดือน พบว่ามีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจทั้งหมด 83,977 ราย เสียชีวิต 9,985 ราย และมีภาวะเกี่ยวกับโรคหัวใจอีก 5,103 ราย
               ทั้งนี้ผลการวิจัยได้เปรียบเทียบระหว่างผู้ที่บริโภคไข่เป็นประจำทุกวันกับผู้ที่บริโภคน้อยครั้งหรือไม่บริโภคเลย โดยพบว่าผู้บริโภคไข่เป็นประจำ มีโอกาสเกิดภาวะเลือดออกในสมอง ลดลง 26%  เสียชีวิตจากเลือดออกในสมอง ลดลง 28% และ มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดลดลง 12%
                ศึกษาเพิ่มเติมที่ http://heart.bmj.com/content/early/2018/04/17/heartjnl-2017-312651

 

ที่มา: foodnavigator.com สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?