TH EN
A A A

การ์ต้ายกเลิกระงับการนำเข้าไก่จากรัสเซีย

24 พฤษภาคม 2561   
                 การ์ต้าได้ประกาศยกเลิกระงับการนำเข้าเนื้อไก่จากรัสเซีย ที่มีก่อนหน้านี้เนื่องจากโรคไข้หวัดนกระบาด โดยกระทรวงเกษตรของรัสเซียได้ส่งตัวแทนไปเจรจากับกรมทรัพยากรปศุสัตว์ (Department of Livestock Resources) ภายใต้กระทรวงมหาดไทยและสิ่งแวดล้อมแห่งรัฐการ์ต้า (Ministry of Municipalities and the Environment of the State of Qatar) เพื่อที่จะขอกลับมาส่งออกเนื้อไก่ไปยังการ์ต้าได้อีกครั้ง หลังจากที่ได้ตรวจเช็คข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการการควบคุมโรคไข้หวัดนกในรัสเซียแล้ว การ์ต้าจึงเห็นว่า สามารถยกเลิกการระงับนำเข้าได้ นอกจากนี้ การ์ต้ายังมีความสนใจที่จะนำเข้าไก่อายุ 1 ปี และวัวจากรัสเซีย แต่ต้องมีใบรับรองสัตวแพทย์กำกับด้วย 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?