TH EN
A A A

องค์การอนามัยโลกออกนโยบายควบคุมไขมันทรานส์

21 พฤษภาคม 2561    2560 ครั้ง
                 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ได้เสนอวิธีการกำจัดไขมันทรานส์ (Trans fat) ออกจากอาหารแปรรูปทั่วโลก เรียกว่า REPLACE เนื่องจากไขมันทรานส์เป็นไขมันอันตรายที่ได้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจจำนวนมากถึง 5 แสนคนต่อปี ไขมันทรานส์มักจะมีอยู่ในขนมขบเคี้ยว ขนมเบเกอรี่ และของทอดต่างๆ ด้วยเหตุที่มีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานกว่าไขมันประเภทอื่น จึงทำให้เป็นที่นิยมใช้กันในกระบวนการผลิตอาหาร ดังนั้น REPLACE จึงเป็นยุทธศาสตร์ 6 ขั้นตอนที่จะสามารถกำจัดไขมันทรานส์ได้อย่าง รวดเร็ว หมดจด และยั่งยืน ดังนี้
     1. RE มาจากคำว่า Review หมายถึง การตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของไขมันทรานส์ เพื่อปรับเปลี่ยนนโยบายตามความเหมาะสม                                                   
     2. P มาจากคำว่า Promote หมายถึง สนับสนุนการใช้ไขมันประเภทอื่นแทนไขมันทรานส์
     3. L มาจากคำว่า Legislate หมายถึง การออกกฎหมายข้อบังคับต่างๆเพื่อกำจัดไขมันทรานส์
     4. A มาจากคำว่า Assess หมายถึง คอยตรวจสอบปริมาณไขมันทรานส์ในผลิตภัณฑ์อาหาร และปริมาณการบริโภคไขมันทรานส์ของประชาชน
     5. C  มาจากคำว่า Create หมายถึง การสร้างความตระหนักถึงผลเสียที่ไขมันทรานส์มีต่อสุขภาพ ทั้งในทางภาครัฐ ผู้ประกอบการ และ ประชาชน
     6. E มาจากคำว่า Enforce หมายถึง การบังคับใช้กฎหมายข้อบังคับต่างๆ
                ทั้งนี้ หลายประเทศที่มีรายได้สูงได้ควบคุมปริมาณไขมันทรานส์ในอาหารก่อนหน้านี้แล้ว ด้วยการจำกัดปริมาณไขมันทรานส์ที่อนุญาตให้อยู่ในอาหารได้ซึ่งเห็นผลเป็นรูปธรรม เช่น เดนมาร์กมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคหลอดหัวใจลดลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงบางประเทศห้ามใช้น้ำมันพืชที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจน (hydrogenated oil) ซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นหลักของไขมันทรานส์ อย่างไรก็ตาม ประเทศที่มีรายได้ปานกลางและรายได้น้อยยังคงขาดการควบคุมดูแลในลักษณะนี้ 
               อย่างไรก็ตาม ยุทธศาสตร์ REPLACE อาจจะประสบปัญหาในการนำไปปฏิบัติได้ เนื่องจากองค์การอนามัยโลกไม่มีอำนาจในการออกหรือบังคับใช้กฎหมาย ทำได้เพียงสนับสนุนประเทศสมาชิกให้ปฏิบัติตาม REPLACE เท่านั้น
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?