TH EN
A A A

ยอดส่งออกกุ้งเวียดนามไปเกาหลีใต้พุ่งสูง เกาหลีใต้เร่งเข้าตรวจสอบสารตกค้าง

18 พฤษภาคม 2561   
                ในช่วงเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สินค้ากุ้งของเวียดนามที่ส่งออกไปเกาหลีใต้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 40 เป็นเหตุให้ทางการเกาหลีใต้ต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบการใช้สารเคมี และกระบวนการใช้ยาปฏิชีวนะของเวียดนาม จากนั้นในเดือนเมษายน กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาเกาหลีใต้ (The South Korean Ministry of Food and Drug Safety : MSDF) ได้แจ้งให้เพิ่มมาตรการตรวจสอบสารตกค้างไนโตรฟูแรน (Nitrofurans) ในกุ้ง เนื่องจากสารดังกล่าวถือเป็นส่วนประกอบที่ใช้ในยาปฏิชีวนะ หรือยาต้านจุลชีพ
                โดยทาง MFDS ได้ส่งคำเตือนไปยังผู้ประกอบการในเวียดนามให้ตรวจสอบสารดังกล่าวในกุ้งขาวที่จับในช่วงมกราคม ถึง เมษายนที่ผ่านมา ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2560 ทางเกาหลีใต้ได้ตรวจสอบการใช้สารไนโตรฟูแรนของสินค้ากุ้งแต่ละชุดจากเวียดนาม อย่างไรก็ตาม เลขาธิการสมาคมส่งออกและผลิตอาหารทะเลเวียดนาม (The Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers :VASER) กล่าวว่า ขั้นตอนการควบคุมการใช้สารเคมี และ ยาปฏิชีวนะในกุ้งที่ส่งออกยังไม่สมบูรณ์แบบ และ มีความซับซ้อน เพื่อความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์จึงเพิ่มคุณภาพในการตรวจสอบสินค้าและขั้นตอนการผลิต โดยเกาหลีใต้เป็น 1 ใน 8 ประเทศหลักที่นำเข้ากุ้งจากเวียดนามอีกด้วย

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?