TH EN
A A A

FDA ปรับขยายเวลาระเบียบติดฉลากโภชนาการใหม่

17 พฤษภาคม 2561   
                เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ได้ประกาศกฎระเบียบว่าด้วยการติดฉลากโภชนาการล่าสุด ซึ่งได้ขยายเวลาการปฏิบัติตามกฎระเบียบจากเดิมที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ขยายเป็นวันที่ 1 มกราคม 2563 โดยผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มียอดขายต่อปีไม่เกินกว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จะได้ขยายระยะเวลาการปรับตัวเพิ่มอีกหนึ่งปีเป็นวันที่ 1 มกราคม 2564
                ทั้งนี้ การปรับขยายระยะเวลาบังคับใช้ดังกล่าว เกิดขึ้นหลังจากการเปิดให้ลงความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (USFDA) ได้ตระหนักถึงความต้องการเพิ่มช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการ จึงได้มีการขยายเวลาเพิ่มอีก 18 เดือน ที่คาดว่าจะเพียงพอต่อการปรับเปลี่ยนฉลากใหม่ของผู้ประกอบการที่ส่งความเห็นเข้ามาจำนวนมาก
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?