TH EN
A A A

สหรัฐเพิ่มตรวจเนื้อและสัตว์ปีกจากแคนาดา

7 พฤศจิกายน 2550   

              Richard Raymond ปลัดกระทรวงเกษตรสหรัฐฯด้านความปลอดภัยด้านอาหารประกาศเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายนว่า  FSIS จะเพิ่มการตรวจเชื้อซัลโมเนลลา ลิสทีเรีย โมโนไซโตจีนัส และ E.coli 0157:H7 ในเนื้อและสัตว์ปีกจากแคนาดาตั้งแต่สัปดาห์นี้     เป็นผลมาจากการที่  Ranchers Beef Ltd. ถุกระบุว่าเป็นผุ้ส่งวัตถุดิบให้ Top Meet co.ltd  ซึ่งพบ  E.coli 0157:H7 ในเนื้อบดบริษัท โดยผลิตภัณฑ์เนื้อและสัตว์ปีกจากแคนาดาจะถูกกักกันไว้ตรวจสอบจนกว่าจะได้รับผลตรวจสอบซึ่งยืนยันว่าไม่พบเชื้อดังกล่าวนี้

              ทั้งนี้  FSIS จะเริ่มต้น audit ระบบความปลอดภัยอาหารของแคนาดาโดยจะเน้นที่ Ranchers Beef Ltd.และบริษัทที่ส่งออกเนื้อไปสหรัฐฯ  และจะทบทวนว่ามีความจำเป็นในการดำเนินมาตรการเพิ่มเติมชั่วคราวนี้ต่อ่ไปหรือไม่

ที่มา  : World poultry และ  Meat & poultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?