TH EN
A A A

เวียดนาม ประกาศเพิ่มพิกัดศุลกากรสินค้าประมง

9 พฤษภาคม 2561   
               
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 กระทรวงเกษตร และพัฒนาชนบทของเวียดนาม (MARD) ประกาศเพิ่มพิกัดศุลกากร (HS Codes) ภายใต้ระเบียบ Circular 24/2017 สำหรับสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีการจัดการผลิตที่ดี และได้รับการกักกันสัตว์ตามระเบียบ Circular 24 ภาคผนวก 23  โดยมีผลบังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561
                ทั้งนี้  ตามพิกัดศุลกากร ภาคผนวก 23 ของระเบียบ Circular 24 จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าเพื่อการบริโภค ซึ่งจะเป็นอาหารแปรรูป พ่อ-แม่พันธุ์สัตว์ และวัตถุประสงค์อื่นๆ แต่หากเป็นผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำที่นำเข้าเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์จะต้องเป็นไปตาม ภาคผนวก 22 ของระเบียบฉบับดังกล่าว  อนึ่ง หากผู้ส่งออกมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ :
aghanoi@fas.usda.gov
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ  
รายละเอียดเพิ่มเติม
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?