TH EN
A A A

EU พบระบบควบคุมสารอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงจีนล้มเหลว

7 พฤษภาคม 2561   
               สหภาพยุโรปตรวจพบสารอะฟลาทอกซิน (Alflatoxin) ในถั่วลิสงนำเข้าจากจีน สืบเนื่องมาจากระบบควบคุมการปนเปื้อนของสารดังกล่าวในกระบวนการผลิตถั่วลิสงจีนล้มเหลว โดยหน่วยงานสุขภาพและความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป (Health and Food Safety) ได้เข้าตรวจการทำงานของห้องปฏิบัติการ (laboratory) สำนักงานควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ และกักกันโรค (China Inspection and Quarantine, CIQ) ในมณฑลซานตง (Shandong) และมณฑลจี๋หลิน (Jilin)
                ทั้งนี้ ระบบการแจ้งเตือนสินค้าอาหารของสหภาพยุโรป (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) ได้แจ้งเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจำนวน 12 ครั้งในปี 2018 จำนวน 49 ครั้งในปี 2017 จำนวน 49 ครั้งในปี 2016 และมากถึงจำนวน 90 ครั้งในปี 2015 ซึ่งการที่ปล่อยให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้ามาในยุโรปได้นับเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการไม่มีใบรับรองสุขอนามัยหรือใช้ใบรับรองปลอม ณ จุดควบคุมนำเข้า

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?