TH EN
A A A

ข้อกำหนดการขนส่งอาหารของ อ.ย. สหรัฐฯ

4 พฤษภาคม 2561   
                ในปี 1990 ได้มีการตั้งกฎหมายเกี่ยวกับสุขอนามัยการขนส่งอาหารเป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา เรียกว่า พระราชบัญญัติสุขอนามัยการขนส่งอาหาร (Sanitary Food Transportation Act) อยู่ภายใต้ความดูแลของกระทรวงคมนาคมของสหรัฐอเมริกา (U.S. Depart of Transportation) แต่ทว่า ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายนี้ได้เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากกระทรวงดังกล่าวขาดความรู้ความชำนาญในเรื่องความปลอดภัยอาหาร ดังนั้น รัฐสภาสหรัฐ (United States Congress) จึงเห็นควรที่จะโอนย้ายความรับผิดชอบนี้ไปยังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration, USFDA) ในปี 2005
                ต่อมา รัฐสภาสหรัฐได้รวบรวมข้อกำหนดด้านสุขอนามัยการขนส่งของอาหารคนและสัตว์ (The Sanitary Transportation of Human and Animal Food Rule) ให้เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายการปรับปรุงความปลอดภัยของอาหารให้ทันสมัยของสหรัฐอเมริกา (Food Safety Modernization Act, FSMA) และได้เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อปีที่แล้ว โดยข้อกำหนดดังกล่าวถือว่าเป็นข้อกำหนดแรกที่เข้ามาควบคุมสุขอนามัยการขนส่งอาหารอย่างจริงจังในสหรัฐอเมริกา
                ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการฯได้หารือกับผู้ประกอบการในการร่างข้อกำหนดนี้ แต่ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเลือกวิธีขนส่งตามความเหมาะสม เป็นไปตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอาหาร เช่น ผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้รถห้องเย็น หรือภาชนะแช่เย็น สำหรับอาหารที่ต้องเก็บในอุณหภูมิต่ำ
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?