TH EN
A A A

อียูถอนรายชื่อสารที่อนุญาตให้ใช้เป็นสารประกอบในผลิตภัณฑ์อารักขาพืชเพิ่มเติม

6 พฤศจิกายน 2550   
     ในช่วงเดือนกันยายน สหภาพยุโรปได้ประกาศระเบียบ 4 ฉบับ ถอนรายชื่อสารที่อนุญาตให้ใช้เป็นสารประกอบในผลิตภัณฑ์อารักขาพืชเพิ่มเติม โดยมีเงื่อนไขดังนี้
 1. benfuracarb
  • ถอนรายชื่อจากการเป็นสารที่อนุญาตให้ใช้เป็นสารประกอบในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช โดยกำหนดระยะเปลี่ยนผ่านให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2551
  • ไม่อนุญาตให้ต่อช่วงระยะเวลาการใช้ผลิตภัณฑ์อารักขาพืชที่มีส่วนผสมของสารนี้นับจากวันที่ 21 กันยายน 2550 เป็นต้นไป
  • อนุโลมให้เป็นกรณีพิเศษแก่ประเทศสมาชิกตามมาตราที่ 4(6) ของ Council Directive 91/414/EEC สามารถใช้เป็นสารประกอบในผลิตภัณฑ์อารักขาพืชจนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2552
 2. สาร 1,3 dichloropropene
  • ถอนรายชื่อจากการเป็นสารที่อนุญาตให้ใช้เป็นสารประกอบในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช โดยกำหนดระยะเปลี่ยนผ่านให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2551
  • ไม่อนุญาตให้ต่อช่วงระยะเวลาการใช้ผลิตภัณฑ์อารักขาพืชที่มีส่วนผสมของสารนี้นับจากวันที่ 25 กันยายน 2550 เป็นต้นไป
  • อนุโลมให้เป็นกรณีพิเศษแก่ประเทศสมาชิกตามมาตราที่ 4(6) ของ Council Directive 91/414สามารถใช้เป็นสารประกอบในผลิตภัณฑ์อารักขาพืชจนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2552
 3. methomyl
  • ถอนรายชื่อจากการเป็นสารที่อนุญาตให้ใช้เป็นสารประกอบในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช โดยกำหนดระยะเปลี่ยนผ่านให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2551
  • ไม่อนุญาตให้ต่อช่วงระยะเวลาการใช้ผลิตภัณฑ์อารักขาพืชที่มีส่วนผสมของสารนี้นับจากวันที่ 29 กันยายน 2550 เป็นต้นไป
  • อนุโลมให้เป็นกรณีพิเศษแก่ประเทศสมาชิกตามมาตราที่ 4(6) ของ Council Directive 91/414สามารถใช้เป็นสารประกอบในผลิตภัณฑ์อารักขาพืชจนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2552
 4. trifulatin
  • ถอนรายชื่อจากการเป็นสารที่อนุญาตให้ใช้เป็นสารประกอบในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช โดยกำหนดระยะเปลี่ยนผ่านให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2551
  • ไม่อนุญาตให้ต่อช่วงระยะเวลาการใช้ผลิตภัณฑ์อารักขาพืชที่มีส่วนผสมของสารนี้นับจากวันที่ 29 กันยายน 2550 เป็นต้นไป
  • อนุโลมให้เป็นกรณีพิเศษแก่ประเทศสมาชิกตามมาตราที่ 4(6) ของ Council Directive 91/414 สามารถใช้เป็นสารประกอบในผลิตภัณฑ์อารักขาพืชจนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2552
ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาต่างประเทศประจำสหภาพยุโรป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?