TH EN
A A A

สาธารณรัฐเกาหลีบังคับใช้กฎหมายกักกันโรคสินค้าสัตว์น้ำฉบับปรับปรุงแล้ว

26 เมษายน 2561   

                กระทรวงมหาสมุทรและการประมงแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (MOF) ได้ประกาศบังคับใช้กฎระเบียบการนำเข้าสินค้าประมงฉบับใหม่ว่าด้วยเรื่องการกักกันโรคสัตว์น้ำ (Rules of the Aquatic Life Disease Control Act) กับทุกประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป โดยมีการปรับปรุงข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับสินค้าที่ต้องมีใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ (Health Certificate) ที่ออกโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจของประเทศผู้ส่งออกแนบมาพร้อมด้วย ได้แก่
    
1) สินค้ากุ้งแช่เย็นและแช่แข็ง
     2) สินค้าสัตว์น้ำที่ไม่ได้มาจากการเพาะเลี้ยง และ
     3) สินค้าสัตว์น้ำที่นักท่องเที่ยวนำติดตัวขึ้นเครื่องบินเข้าสู่สาธารณรัฐเกาหลี
                ทั้งนี้ สำหรับสัตว์น้ำชนิดอื่นๆ ได้แก่ สัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำกลุ่มปลา หอย หมึกครัชตาเชียนเพื่อการบริโภค เลี้ยงสวยงาม และเพื่อการวิจัย รวมถึงหอยเป๋าฮื้อ และหอยนางรมแช่เย็น แช่แข็ง ยังคงต้องมีใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำแนบไปกับสินค้าตามข้อกำหนดเดิม โดยมีรายละเอียดกฎระเบียบฉบับปรับปรุงและรายชื่อโรคสัตว์น้ำกักกัน ตามที่แนบ
                ดังนั้น มกอช. ขอให้ผู้ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ รวมถึงผู้โดยสารที่ประสงค์จะนำสินค้าสัตว์น้ำดังกล่าวข้างต้นไปยังสาธารณรัฐเกาหลี ขอให้ท่านดำเนินการขอใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำสำหรับแนบไปกับสินค้าทุกรุ่นได้ที่กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง เพื่อป้องกันการถูกปฏิเสธการนำเข้า

                

 

สรุปโดย: มกอช.  

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?