TH EN
A A A

ฝรั่งเศส ไข้หวัดนกระบาด! สิงคโปร์ระงับนำเข้าไก่

18 เมษายน 2561   
               หน่วยงานเกษตร อาหาร และสัตวแพทย์แห่งสิงคโปร์ (Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore, AVA) ระงับการนำเข้าเนื้อไก่ชั่วคราวจากพื้นหนึ่งในจังหวัดซาร์ต (Sarthe) ของประเทศฝรั่งเศส และพื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 1 กิโลเมตรแล้วเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เนื่องจากมีรายงานการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 และ H5N5 ชนิดไม่รุนแรง (Low Pathogenicity Avian Influenza, LPAI) ที่ฟาร์มไก่จำนวนหนึ่งในพื้นที่ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เนื้อไก่จากจังหวัดอื่นในฝรั่งเศสยังสามารถนำเข้าได้ แต่ต้องมีใบ Health Veterinary Certificate ซึ่งเป็นใบรับรองว่ามาจากแหล่งปลอดโรคระบาด และเนื้อไก่ที่ผ่านกระบวนการผลิตฆ่าเชื้อด้วยควมร้อนไม่ถูกระงับนำเข้า
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?