TH EN
A A A

ไทย ประกาศห้ามนำเข้าปลาหมอ 3 ชนิด

17 เมษายน 2561    889 ครั้ง
                
กรมประมง ประกาศขึ้นบัญชีดำสั่งห้ามนำเข้า-เพาะเลี้ยงปลาหมอ 3 ชนิด ทั้งปลาหมอคางดำ ปลาหมอมายัน และปลาหมอบัตเตอร์ เนื่องจากพบการระบาด พร้อมสร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงปลาบางรายในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรปราการ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และกาญจนบุรี ป้องกันการขยายพันธุ์-กระทบต่อสัตว์น้ำพื้นถิ่น และระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยกรมประมงได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 9 มกราคม 2561 เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ.2561 และได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 (มีผลบังคับใช้ในวันที่ 19 มีนาคม 2561) มีแนวทางปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้
     1. กรณีที่เกษตรกรเพาะเลี้ยงปลาหมอทั้ง 3 ชนิด ให้รีบนำปลาดังกล่าวส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่กรมประมงทันที
     2. กรณีที่ประชาชนทำประมงแล้วจับปลาดังกล่าวได้ จากแหล่งน้ำธรรมชาติ สามารถบริโภค/จำหน่ายได้ แต่ควรทำให้ปลาตายก่อนนำไปจำหน่าย
     3. กรณีปลาดังกล่าวหลุดจากธรรมชาติ เข้าบ่อเพาะเลี้ยงปลาโดยไม่เจตนา เกษตรกรสามารถบริโภค/จำหน่ายได้ แต่ควรทำให้ปลาตายก่อนนำไปจำหน่าย)
     4. กรณีส่วนราชการ สถาบันการศึกษา หรือกรณีจำเป็นต้องเพาะเลี้ยงปลาดังกล่าว เพื่อศึกษา/วิจัยให้แจ้งขออนุญาตที่กรมประมง
     5. ห้ามปล่อยปลาดังกล่าว ลงในแหล่งน้ำเด็ดขาด เนื่องจากมีความผิดตาม พรก. การประมง 2558
                ปัจจุบันไทยประสบปัญหาการรุกรานของสัตว์น้ำต่างถิ่น (เอเลียนสปีชีส์) ที่มีการนำเข้าจากถิ่นอื่น ซึ่งบางชนิดสามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมในไทย ทำให้ขยายพันธุ์ได้ดี ถือเป็นการทำลายระบบนิเวศดั้งเดิมของไทย
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?