TH EN
A A A

EU ปรับลดค่าถ่ายเทจำเพาะสูงสุดของสาร Bisphenol A ในวัสดุ บรรจุภัณฑ์

9 เมษายน 2561   
                คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Regulation (EU) 2018/213 ที่มีการปรับลดค่าถ่ายเทจำเพาะสูงสุดของสาร Bisphenol A ในวัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร ซึ่งจากการศึกษาความเสี่ยงของสารดังกล่าว พบว่าความเสี่ยงจากการได้รับสาร Bisphenol A ไม่ได้มีเพียงมาจากวัสดุและบรรจุภัณฑ์เท่านั้น  แต่สามารถได้รับจากอื่นๆได้ ทั้ง อากาศ ฝุ่น และเครื่องสำอาง คณะกรรมาธิการยุโรปจึงเห็นควรปรับค่าปริมาณสาร BPA ที่ควรได้รับต่อวันเป็นการชั่วคราว อยู่ในระดับที่ 4 ไมโครกรัม/กิโลกรัมของน้ำหนัก/วัน และปรับลดค่าถ่ายเทจำเพาะสูงสุดของสารดังกล่าวอยู่ในระดับที่ 0.05 มิลลิกรัมของสาร/กิโลกรัมของอาหาร รวมทั้งได้สั่งห้ามใช้สาร BPA ผลิตขวดนมสำหรับทารก และแก้วน้ำหรือขวดที่มีคุณลักษณะป้องกันการหก สำหรับทารกและเด็ก ที่ทำด้วย Polycarbonate
                นอกจากนี้ ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติการตาม Regulation (EC) No 1935/2004 โดยจัดทำหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการว่า วัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตด้วยสาร BPA หรือมีการเคลือบ มีชั้นผิวภาชนะที่ทำจากสาร BPA เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้บริโภค
                ทั้งนี้ กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากประกาศ (ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ) และปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2561 โดยจะอนุโลมให้วัสดุหรือบรรจุภัณฑ์ที่มีการเคลือบ มีชั้นผิวสัมผัส ตลอดจนวัสดุและผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ผลิตก่อนวันที่ 6 กันยายน 2561 ยังสามารถวางจำหน่ายจนกว่าสินค้าจะหมดได้
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?