TH EN
A A A

รัสเซียเพิ่มภาษีส่งออกข้าวสาลี

1 พฤศจิกายน 2550   

            รัฐบาลรัสเซียกำหนดภาษีส่งออกข้าวสาลี 10% เนื่องจากกลัวว่าราคาตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้ในรัสเซีย

            มติที่ 660  จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายนจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2551 อัตราภาษีจะต้องไม่ต่ำกว่า 22 ยูโรต่อตัน  ซึ่งเป็นการเพิ่มข้อจำกัดการส่งออก  มตินี้ครอบคลุมถึงประเทศภายใต้ความตกลงสหภาพศุลากรด้วยซึ่งได้แก่ เบรารุส คาซักสถาน อุเบกิสถาน ทาจิกิสถาน และ Kyrgyzstan

            USDA ระบุว่า รัสเซียยังกำลังพิจารณาทบทวนภาษีขนส่งทางรถไฟสำหรับธัญพืชด้วย  เนื่องจากไม่ต้องการให้กำไรจากการเก็บเกี่ยวของไซบีเรียหมดไปกับการขนส่งสินค้ามารัสเซีย

ที่มา  :  CEE-Foodindustry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?