TH EN
A A A

EU กำหนดห้องปฎิบัติการตรวจสอบเชื้อไวรัสและแบคทีเรียในหอยสองฝา

4 เมษายน 2561   
                คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Regulation (EU) 2018/222 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยกำหนดรายชื่อห้องปฏิบัติการอ้างอิงของสหภาพยุโรปสำหรับอาหาร อาหารสัตว์ และสุขภาพสัตว์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลด้านขั้นตอนการประเมิน และการปฏิบัติแก่ห้องปฏิบัติการอ้างอิงระดับประเทศ โดย
                สหราชอาณาจักรได้แจ้งความประสงค์ตามมาตรา 50 ของสนธิสัญญาสหภาพยุโรป ส่งผลให้ห้องปฏิบัติอ้างอิงสำหรับตรวจสอบเชื้อไวรัสและแบคทีเรียของหอยสองฝาของที่ในปัจจุบันสหราชอาณาจักรต้องพ้นจากหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นต้น คณะกรรมาธิการยุโรปจึงเห็นควรให้มีการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจการปนเปื้อนเชื้อ Salmonella เชื้อ E. coil และเชื้อไวรัสต่างๆ ซึ่งเดิมรับผิดชอบโดยห้องปฏิบัติการอ้างอิงฯในสหราชอาญาจักร ไปยังห้องปฏิบัติการอ้างอิงฯที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
 1.ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคติดเชื้อจากสัตว์ (salmonella) 
2. ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านเชื้อ Escherichia coli และ Verotoxigenic E.coli (VTEC) 
3.ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ
                นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปได้มอบหมายให้ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านควบคุมสารชีวพิษทะเลเป็นผู้ดำเนินการจัดประเภทและควบคุมแหล่งผลิตหอยสองฝา ทั้งนี้ กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็ปไซต์ : 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0222&from=EN

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?