TH EN
A A A

EU กำหนดห้องปฏิบัติการ สำหรับตรวจสอบสิ่งปนเปื้อนอาหาร และอาหารสัตว์

21 มีนาคม 2561   
                เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Regulation (EU) No 2018/192 ได้กำหนดรายชื่อห้องปฏิบัติการอ้างอิงของสหภาพยุโรป สำหรับอาหาร อาหารสัตว์ และสุขภาพ ซึ่งจะมีหน้าที่ให้ข้อมูลด้านขั้นตอนการตรวจประเมิน (analytical methods) และการปฏิบัติของห้องปฏิบัติการอ้างอิงระดับประเทศ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2549 สหภาพยุโรปได้ให้ความสำคัญต่อการปนเปื้อนโลหะ สารประกอบไนโตรเจน การปนเปื้อนจากกระบวนการแปรรูป และภาวะเป็นพิษจากพืช เป็นส่วนมาก จึงมีการเห็นควรให้ขยายขอบเขตการประเมิน นอกเหนือจากการตรวจประเมินโลหะหนัก Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) สารพิษจากเชื้อรา ไดออกซิน และ PCBs ที่มีอยู่เดิม
              นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการยุโรปได้มีการเปิดรับสมัครห้องปฏิบัติการในสหภาพยุโรปที่มีความเชี่ยวชาญด้านดังกล่าว โดยจากผลการคัดเลือกมีห้องปฏิบัติการ ดังนี้
  1. ห้องปฏิบัติการ National Food Institue, Technical University of Denmark ประเทศเดนมาร์ก สำหรับตรวจสอบโลหะ สารประกอบไนโตรเจน และการปนเปื้อนจากกระบวนการแปรรูปอาหารและอาหารสัตว์
  2. ห้องปฏิบัติการ RIKILT (Stichting Wageningen Reseach) ประเทศเนเธอร์แลนด์ สำหรับตรวจสอบ mycotoxins และภาวะความเป็นพิษจากอาหารและอาหารสัตว์
  3. ห้องปฏิบัติการ Chemisches und Veterinaruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg ประเทศเยอรมนี สำหรับตรวจสอบสารมลพิษตกค้างเป็นระยะเวลานาน   (halogenated persistent organic pollutants (POPs)) ในอาหารและอาหารสัตว์
  4. คณะกรรมาธิการยุโรปได้ขยายเขตเขตการตรวจสอบของห้องปฏิบัติการ สำหรับ ไดออกซิน และ PCBs โดยให้ครอบคลุมกัยสารมลพิษค้างยาวนาน (POPs) ในการอาหารและอาหารสัตว์ และเห็นควรให้เรียกห้องปฏิบัติการดังกล่าวว่า “EU reference laboratory for halogenated persistent organic pollutants (POPs) in feed and food”
 
 
สรุปโดย: มกอช. (21/03/61) 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?