TH EN
A A A

ส่งออกกุ้งเวียดนามไปยุโรปแนวโน้มสดใส

16 กุมภาพันธ์ 2561    853 ครั้ง
                อุตสาหกรรมกุ้งเวียดนามอนาคตสดใส คาดจะสามารถส่งออกได้เพิ่มขึ้นอีกหลังข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเวียดนามและสหภาพยุโรป (EVFTA) มีผลบังคับใช้
                ตามรายงานของสมาคมผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลเวียดนาม (Vasep) สหภาพยุโรปนับเป็นตลาดส่งออกสินค้ากุ้งที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม มีปริมาณการส่งออกสูงถึงร้อยละ 22 ของปริมาณกุ้งที่เวียดนามส่งออกทั้งหมด โดยในช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2017 มีมูลค่ารวมกว่า 780.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 42 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดคือ เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ และเยอรมนี มีการนำเข้าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 93, 87 และ 114 ตามลำดับ ทางสมาคมยังคาดว่าภายหลังข้อตกลงการค้าเสรี EVFTA มีผลบังคับใช้ เวียดนามจะสามารถส่งออกกุ้งไปยังสหภาพยุโรปได้เพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากตามข้อตกลงดังกล่าว สหภาพยุโรปจะยกเว้นการเก็บภาษีนำเข้าสินค้ากุ้งจากเวียดนามหลายรายการ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสริมที่คู่แข่งสำคัญอย่างอินเดียลดปริมาณการส่งออกลงเนื่องจากต้องผ่านการตรวจสอบร้อยละ 50 ในทุกล็อตสินค้าที่ส่งไปยังสหภาพยุโรป
                ทั้งนี้ ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเวียดนามและสหภาพยุโรป (EVFTA) ได้ข้อสรุปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2015 และคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ได้ในช่วงต้นปี 2018
 

ที่มา: undercurrentnews.com สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?