TH EN
A A A

ฟิลิปปินส์สนับสนุนเกษตรกรโคนมหวังลดนำเข้า

15 กุมภาพันธ์ 2561    677 ครั้ง
                กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ตั้งเป้าลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์นม และสนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่นเพิ่มปริมาณผลผลิตนมให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 10 ของความต้องการบริโภคในประเทศภายในปี 2022 เนื่องจากทางการเห็นว่า มีการนำเข้าสินค้าอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้านมมากเกินไป โดยจะสนับสนุนเงินทุนเริ่มต้นให้แก่เกษตรกรในเกาะโบโฮล (Bohol island) ราว 30 ล้านเปโซ (580,000 เหรียญสหรัฐฯ) สนับสนุนโครงการผสมพันธุ์ปศุสัตว์ เพิ่มศูนย์แปรรูป โรงรีดนม และศูนย์ฝึกอบรมเพื่อเตรียมรับวัวที่กำลังดำเนินการนำเข้าจากบราซิลจำนวน 5,000 ตัว
 
 
ที่มา: dairyreporter.com สรุปโดย มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?