TH EN
A A A

เวียดนามขาดแคลนเนื้อวัว เร่งนำเข้าเพิ่มทุกปี

7 กุมภาพันธ์ 2561   

              กรมปศุสัตว์เวียดนามเปิดเผยว่าเมื่อปี 2017 ที่ผ่านมา เวียดนามนำเข้าวัวและเนื้อวัวเป็นมูลค่ารวมกว่า 410 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แบ่งเป็นวัวมีชีวิตกว่า 260,000 ตัวและเนื้อวัวเกือบ 42,000 ตัน เนื่องจากความต้องการบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ปริมาณการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ ประกอบกับเนื้อวัวที่นำเข้ายังราคาถูกกว่าเนื้อที่ผลิตในประเทศอีกด้วย
               รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เวียดนามกล่าวว่า เวียดนามประสบปัญหาการขาดแคลนเนื้อแดง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อวัวเป็นอย่างมาก เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ต้องการบริโภคเนื้อวัวมากกว่าเนื้อหมูหรือไก่ ทำให้มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยในปี 2017 เวียดนามมีความต้องการบริโภคเนื้อวัวถึง 260,000 ตัน เพิ่มขึ้นราวร้อยละ 4-5 ในขณะที่ปริมาณการผลิตเนื้อวัวเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 3.6 หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ของความต้องการบริโภคเท่านั้น ในขณะที่เนื้อหมูและเนื้อไก่นั้น เวียดนามสามารถผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคและมีปริมาณการส่งออกและนำเข้าไม่แตกต่างกันมากนัก
                ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา เวียดนามนำเข้าวัวมีชีวิตถึงมากกว่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯต่อปี

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?