TH EN
A A A

แอฟริกาใต้ขยายเวลาเก็บภาษี AD เนื้อไก่มะกัน

21 ธันวาคม 2560   

                กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมของแอฟริกาใต้ตกลงขยายเวลาเรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด (anti-dumping duty : AD) สำหรับเนื้อไก่ติดกระดูกแช่แข็งที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาต่อไปอีก 5 ปี หลังจากคณะกรรมาธิการบริหารการค้าระหว่างประเทศของแอฟริกาใต้ (ITAC) ได้แจ้งประกาศเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ว่าการยุติการเก็บภาษี AD ของสินค้าดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการทุ่มตลาดอีกครั้งและสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจให้แก่สหภาพศุลกากรแอฟริกาตอนใต้ (Southern African Customs Union : SACU) ทั้งนี้ ภาษีดังกล่าวจะเรียกเก็บจากสินค้าเนื้อไก่มีกระดูกแช่แข็งนำเข้าจากสหรัฐฯในส่วนที่เกินกว่า 65,000 ตัน ในอัตรา 9.4 แรนด์แอฟริกาใต้ต่อกิโลกรัม

                อนึ่ง แอฟริกาใต้เริ่มเรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดของเนื้อไก่ติดกระดูกที่นำเข้าจากสหรัฐฯมาตั้งแต่ปี 2543 และมีการขยายเวลาต่อเนื่องมาอีกหลายครั้ง โดยครั้งล่าสุดเพิ่งจะสิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560
 
ที่มา: USDA GAIN สรุปโดย: มกอช.  

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?